- planujemy i opisujemy przestrzeń

MENU

Opracowania - zasoby

Opracowania planistyczne

Opracowania studialne, projekty i koncepcje

Dane teleadresowe

struktura

planowanie przestrzenne

planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

GIS

Geographic information system

system informacji przestrzennej

urbanistyka

Struktura, planowanie przestrzenne, GIS - kim jesteśmy ?


Przedsiębiorstwo STRUKTURA Struktura posiada wieloletnie doświadczenie dziedzinach planowania przestrzennego, urbanistyki, planowania strategicznego oraz zagadnienia ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i strategicznym.


dokument planistyczny, dokumenty planistyczne

plan miejscowy, plany miejscowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

opracowanie ekofizjograficzne

opracowania ekofizjograficzne

prognoza oddziaływania na środowisko

doradztwo planistyczne

doradztwo w sprawach planowania przestrzennego

consulting planistyczny

consulting w sprawach planowania przestrzennego

obsługa postępowań administracyjnych w sprawach planowania przestrzennego

pomoc prawna w sprawach planowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne, urbanistyka, ochrona środowiska

Nasza działalność obejmuje sporządzanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania ustaleń dokumentów planistycznych na środowisko. W tym zakresie świadczymy również usługi doradcze adresowane zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych (osób fizycznych i prawnych). Służymy wsparciem merytorycznym dla klientów publicznych i prywatnych w postępowaniach administracyjnych i realizacji interesów właścicielskich obejmujących zagadnienia planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.


digitalizacja dokumentów planistycznych

numeryczna postać dokumentów planistycznych

cyfryzacja dokumentów planistycznych

digitalizacja planów miejscowych

digitalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

cyfryzacja planów miejscowych

cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać planów miejscowych

numeryczna postać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać planu miejscowego

numeryczna postać miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

digitalizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

cyfryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

numeryczna postać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Systemy informacji przestrzennej GIS

Opracowania i projekty wykonujemy z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji przestrzennej, dlatego nasze opracowania mogą być dostarczane Zamawiającym w formie numerycznej, zgodnie z obowiązującymi standardami. W zakresie naszej działalności znajduje się również rozwój i wdrażanie systemów informacji przestrzennej (GIS), zorientowanych na zagadnienia planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej.


Spatial Data Infrastructure

SDI

INSPIRE

Infrastruktura informacji przestrzennej

Semantic Web

Semantic Web GIS

Sieci semantyczne

udostępnianie informacji przestrzennej w internecie

udostępnianie informacji planistycznej w internecie

udostępnianie informacji planistycznej w SDI

udostępnianie planów miejscowych w SDI

udostępnianie planów miejscowych w WMS, WFS

Infrastruktura informacji przestrzennej w planowaniu przestrzennym

Praktyczne wykorzystanie technik numerycznych w planowaniu przestrzennym oraz gospodarce nieruchomościami umożliwia nam tworzenie rozwiązań informatycznych pozwalających jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom administracji rządowej oraz podmiotom niepublicznym udostępnianie w kontrolowany sposób swoich dokumentów oraz zasobów przestrzennych w szeroko rozumianej sieci www oraz w szczególności w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (program INSPIRE). Nasze rozwiązania są zgodne z wymogami SDI (Spatial Data Infrastructure), określonymi w standardach organizacji OGC (Open Geospatial Consortium) (standardy GML, SLD, WMS, WFS, WCS, CSW i pozostałe) oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.


Poniżej prezentowane są przykładowe możliwości wykorzystania GIS w udostępnianiu informacji planistycznej.


Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej jako dokumentu XML - akt prawny:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej w formie relacyjnej bazy danych:


Dlaczego Struktura ?

Nazwa przedsiębiorstwa - Struktura - wiąże się z systemowym podejściem do zagadnień kształtowania ładu przestrzennego. Układy przestrzenne, które są obiektem planowania przestrzennego, traktowane są jako elementy systemu, porządkowane przez określoną strukturę. Pojęcie struktura, zgodnie z definicją zamieszczoną w Wikipedii oznacza w szczególności:

W obu wariantach definicji pojawiają się cechy takie jak: rozmieszczenie lub sposób ułożenia, a także relacje. Zarówno sposób ułożenia (rozmieszczenie w przestrzeni), jak i porządek (wzajemne relacje), doskonale odnoszą się do wymogu kształtowania ładu przestrzennego, stanowiącego cel planowania przestrzennego.

Dlatego też w warsztacie planowania przestrzennego często pojawia się systemowe podejście do projektowania, a opis stanu istniejącego i projektowanego wykorzystuje różne struktury, które rejestrujemy w przestrzeni. W zależności od kategorii elementów przestrzennych (klas obiektów przestrzennych) oraz typu relacji, które obrazujemy, planowanie przestrzenne może wykorzystywać rozmaite modele strukturalne. Najczęściej stosowane struktury planistyczne to:

Strukturalne podejście do opisu i kształtowania przestrzeni ułatwia numeryczną reprezentację zasobów przestrzennych, takich jak dane geodezyjno-kartograficzne, informacja przestrzenna, czy też dokumenty planistyczne. Te zagadnienia stanowią istotny zakres działalności naszego przedsiębiorstwa.Powrót na górę strony


Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne wzorce projektowe techniki informatyczne Struktura, planowanie przestrzenne, GIS aplikacja udostępniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL Część tekstowa (uchwała) Część graficzna (rysunek planu)


Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
Katalog stron Kataloog.org katalog firm katalog abix GeoURL

Nasza firma oferuje usługi z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju systemów informacji przestrzennej. Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne, to dziedziny o ugruntowanym warsztacie projektowym, których wzorce projektowe gromadzone są od chwili, gdy pojawiły się pierwsze osady i miasta. Obecnie zyskują one nowe narzędzia w postaci technik informatycznych. Przykładowe możliwości prezentuje testowa aplikacja służąca udostępnieniu treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w internecie.

Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL

Stosowane przez przedsiębiorstwo Struktura techniki numerycznej prezentacji planów miejscowych:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej jako dokumentu XML - akt prawny:

Prezentacja planu miejscowego sporządzonego w części graficznej w formie wektorowej (OGC Simple Features), a w części tekstowej w formie relacyjnej bazy danych: